Translation of the song Taympers artist 123 Pikit!

Filipino/Tagalog

Taympers

English translation

Timefreeze

Nasaan ang dahilan,

Where is the reason,

Hindi naman 'to taguan,

This isn't hide and seek,

Bakit hindi mahanap-hanap ang sagot sa'yo?

Why I cannot find the answer for you?

Wala namang pupuntahan 'to, 'di ba?

This will just lead to nothing, right?

Wala namang pupuntahan!

Surely this will just lead to nothing!

Nagmadali, binilisan

Hurried, and starting to rush,

Hindi naman 'to habulan

This isn't the game of chase n' tag, [1]

Ang nais lang ay mahawakan ko ang totoo

The only thing I want is just to touch the truth,

Wala namang pupuntahan 'to, 'di ba?

This will just lead to nothing, right?

Wala namang pupuntahan!

Surely this will just lead to nothing!

Kaya teka lang!

So just wait for me!

Pwede bang ihinto muna natin ito?

Can we just pause this for a moment?

Alam naman natin kung sa'n tutungo ang laro na 'to

We both know where this game will lead to,

Mahirap na!

It's hard for now!

Baka mahulog lang tayo!

We might fall together!

Magtitiis, aasa lang sa langit-lupang pagitan

Enduring, only depending on a heaven-and-earth gap,

Hanggang kailan mararanasan mataya sa'yo

How long I will be getting tagged continuously by you,

Wala namang pupuntahan 'to, 'di ba?

This will just lead to nothing, right?

Wala namang pupuntahan 'to, 'di ba?

This will just lead to nothing, right? Am I?

Wala namang pupuntahan 'to, 'di ba?

This will just lead to nothing, right?

Wala namang pupuntahan!

Surely this will just lead to nothing!

Kaya teka lang!

So just wait for me!

Pwede bang ihinto muna natin ito?

Can we just pause this for a moment?

Alam naman natin kung sa'n tutungo ang laro na 'to

We both know where this game will lead to,

Mahirap na!

It's hard for now!

Baka mahulog lang tayo!

We might fall together!

Kaya teka lang!

So just wait for me!

Pwede bang ihinto muna natin ito?

Can we just pause this for a moment?

Alam naman natin kung sa'n tutungo ang laro na 'to

We both know where this game will lead to,

Mahirap na!

It's hard for now!

Baka mahulog lang tayo!

We might fall together!

Lulukso sa tukso kahit na laging talo

I will hop into shame even I am always getting defeated by you,

Matitinik sa pagpilit na mapasa'yo

Getting pricked for trying to be with you [2]

Kailan ba?

For how long?

Kailan ba mananalo sa'yo?

For how long I am going to wait to win over you?

Lulukso sa tukso kahit na laging talo

I will hop into shame even I am always getting defeated by you,

Matitinik sa pagpilit na mapasa'yo

Getting thorned for trying to be with you [2]

Kailan ba?

For how long?

Kailan ba mananalo sa'yo?

For how long I am waiting the time to win over you?

Kaya teka lang!

So just wait for me!

Pwede bang ihinto muna natin ito?

Can we just pause this for a moment?

Alam naman natin kung sa'n tutungo ang laro na 'to

We both know where this game will lead to,

Mahirap na!

It's hard for now!

Baka mahulog lang tayo!

We might fall together!

No comments!

Add comment